Akutni moždani udar

30.09 .2017. od  09.00 časova – amfiteatar Medicinskog fakulteta

Akutni moždani udar

Predavači: Milica Bosić,visa med.sestra ; Ružica Milovac, struk.med.sestra                          Br.bodova 2

Kotizacija za učesnike po predavanju:

Za članove Udruženja – besplatno

  • Za slušaoce stručnog sastanka koji nisu članovi Udruženja – 500,00
  • Za slušaoce kursa koji nisu članovi Udruženja –1.500,00

Uplatu kotizacije izvršiti na žiro račun UZRKCV 310-8249-07

Dodatne informacije na tel. 021/4872223 i  021/484 3171  ili  tel. Faks 021/526 355

e-mail: udruzenjekcv@gmail.com

O planu predavanja možete se informisati na sajtu Udruženja www.udruzenjekcv.rs

 

Napomena: Prema Pravilniku  o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (Služ.glasnik RS 23/2016) je između ostalog definisano i sledeće:

  • Predavač akreditovanog programa mora da ima najmanje isti stepen stručne spreme kao i lica na koje se odnosi akreditovani program.

 

Molim koleginice i kolege sa završenim strukovniim ili akedemskim studijama da se ne prijavljuju za predavanja koja drže predavači sa završenom srednjom školom, jer im Zdravstveni savet Srbije neće priznati i upisati ostvarene bodove.

 

  • U toku jednog dana polaznici mogu da prisustvuju najviše na dva stručna sastanka.
  • Molim vas da se ne prijavljujete I ne prisustvujete stručnim sastancima koje ste već odslušali, jer vam se bodovi neće priznati.

 

Molim sve učesnike da zbog registracije dođu 20 minuta pre početka predavanja