Primena laboratorijskih skrining testova u populaciji odraslih žena

30.03.2019. od  11.00 časova – amfiteatar  Medicinskog fakulteta

Primena laboratorijskih skrining testova u populaciji odraslih žena                                                                                                                                 

Predavači: Dr Stanislava Nikolić, Sofija Reljanović                                                                             Br.bodova 2 

 Za članove Udruženja sva predavanja su besplatna.

Zdravstveni radnici koji nisu članovi Udruženja, a žele da prisustvuju predavanjima su u obavezi da uplate kotizaciju u protivnom bodovi za odslušana predavanja im neće biti upisani.

Kotizacija za učesnike po predavanju:

– Za članove Udruženja – besplatno

– Za slušaoce stručnog sastanka koji nisu članovi Udruženja – 500,00

–  Za slušaoce kursa koji nisu članovi Udruženja –1.500,00

Uplatu kotizacije izvršiti na žiro račun UZRKCV 310-8249-07

Dodatne informacije na tel. 021/484 3171  ili  tel. Faks 021/526 355

e-mail: udruzenjekcv@gmail.com

O planu predavanja možete se informisati na sajtu Udruženja www.udruzenjekcv.rs

Napomena: Prema Pravilniku  o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (Služ.glasnik RS 23/2016) je između ostalog definisano i sledeće:

  • Predavač akreditovanog programa mora da ima najmanje isti stepen stručne spreme kao i lica na koje se odnosi akreditovani program.

Molim koleginice i kolege sa završenim strukovniim ili akedemskim studijama da se ne prijavljuju za predavanja koja drže predavači sa završenom srednjom školom, jer im Zdravstveni savet Srbije neće priznati i upisati ostvarene bodove.

  • U toku jednog dana polaznici mogu da prisustvuju najviše na dva stručna sastanka.
  • Molim vas da se ne prijavljujete I ne prisustvujete stručnim sastancima koje ste već odslušali, jer vam se bodovi neće priznati.

Molim sve učesnike da zbog registracije dođu 20 minuta pre početka predavanja

 

Sa poštovanjem,

Predsednik Udruženja

Dragana Stevandić